a a a
Szukaj
Kancelaria Patentowa
ASTS Patent & Law to:

Kompleksowe, indywidualnie sprofilowane usługi dotyczące rejestracji, ochrony oraz egzekucji praw własności przemysłowej, w zakresie:

 • PATENTÓW

 • WZORÓW UŻYTKOWYCH

 • ZNAKÓW TOWAROWYCH, w tym:
       MONITORING ZNAKÓW
       TOWAROWYCH

 • WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • LICENCJI

 • POSTĘPOWAŃ SPORNYCH, w tym
       SPRAWY DOMENOWE /      NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 • Oferta NOWE TECHNOLOGIE oraz E-COMMERCE

  Wsparcie i doradztwo w zakresie:

  • tworzenia struktur prawnych dla świadczenia usług on-line (m.in. przygotowanie regulaminów, polityki prywatności, umów z podwykonawcami);
  • prawnych aspektów marketingu on-line, w tym marketingu targetowanego;
  • programów lojalnościowych w e-commerce;
  • polityk dotyczących cookies;
  • wymów regulacyjnych prezentowania towarów i usług;
  • treści w internecie (ochrona praw autorskich, odpowiedzialność dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną).
  • projektowania i negocjowania umów dotyczących oprogramowania, transferu technologii, know how, umowó/inwestycji B+R,
  • tworzenia struktur prawnych dla outsourcingu informatycznego instytucji finansowych,
  • usług zbierania oraz przetwarzania danych w systemach informatycznych (Big Data, cloud computing),
  • wdrażania wymagań prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury,
  • obowiązków informacyjnych w sprawie incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa,


  WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

  Pomoc prawna w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

  ZAKRES:
  • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat
  • zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach:
   • krajowym (Urząd Patentowy RP),
   • wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO,
   • międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie)
  • i nadzorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego,
  • zgłoszenia wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych do rejestracji i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante i sądami administracyjnymi.
  • pomoc prawna w sprawach związanych z naruszaniem praw wyłącznych własności przemysłowej, z uwzględnieniem procedur celnych.

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO KONKURENCJI

  pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych podmiotom działającym w następujących branżach:
  • media
  • reklama i marketing
  • nauka i innowacje
  • internet
  • tworzenie i produkcja gier komputerowych
  • tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
  • kultura, sztuka i rozrywka
  • produkcja utworów audiowizualnych
  • wzornictwo przemysłowe
  • architektura i budownictwo
  • ochrona osób i mienia,
  • usługi detektywistyczne,
  • obrót specjalny (wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

  reprezentowanie w postępowaniach w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, jak również antymonopolowych, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków naruszania praw własności intelektualnej/przemysłowej obejmujących:
  • używania znaków towarowych myląco podobnych do znaków zarejestrowanych,
  • bezprawnego wykorzystania patentów, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych,
  • naruszeń kolorów, obiektów 3D i sloganów reklamowych zarejestrowanych jako znaki towarowe,
  • bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach,
  • naruszania praw do znaków renomowanych,
  • naśladownictwa produktów,
  • naruszania znaków towarowych używanych w domenach,
  • nieuczciwej reklamy,
  • ochrony oznaczeń produktów, opakowań i zewnętrznej postaci produktów,
  • ochrony tajemnic i know-how przedsiębiorstwa.