a a a
Szukaj
KIERUNKOWE DOŚWIADCZENIA:
Reprezentacja klienta przed Sądem Polubownym w Pradze, w ramach procedury ADR (Alternative Dispute Resolution), w oparciu o unijny oraz krajowy znak towarowy, w sprawie przejęcia domeny najwyższego stopnia eu”, używanej z naruszeniem uczciwej konkurencji przez drugą stronę.
Świadczenie usług prawno-podatkowych na rzecz publicznej uczelni wyższej, w zakresie dotyczącym powołania spółki celowej mającej zajmować się komercjalizacją wytypowanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w oparciu o znowelizowane w 2014r. przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Reprezentacja klienta w sprawie związanej z zatrzymaniem przez Urząd Celny towarów podejrzanych o naruszanie praw wyłącznych, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) 608/2013, w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.
Reprezentacja klienta przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office), w postępowaniu sprzeciwowym dotyczącym zgłoszonego unijnego znaku towarowego, w oparciu o regulacje Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark.Spółka ASTS Patent & Law stanowi formułę pozwalającą na połączenie w jedną zorganizowaną całość potencjału wynikającego z wszechstronnych i wieloletnich doświadczeń, zdobytych we współpracy z przedsiębiorcami, obejmujących w szczególności następujące obszary:

  a prawo nowych technologii, domeny internetowe
  a prawo IT, w tym cloud computing,
  a e-commerce;
  a prawo mediów i reklamy,
  a obrót/zarządzanie portfelem znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, w tym modele komercjalizacji wyników pracy intelektualnej,
  a dane osobowe w handlu i usługach elektronicznych, prawo własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskie, licencje, umowy transferu technologii/know-how, zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych),
  a zwalczanie naruszeń praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, w tym postępowania zabezpieczające.

Oferujemy wsparcie i służymy wszechstronnym doradztwem w sprawach spornych dotyczących praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, w tym w ramach postępowań przed Urzędem Patentowym, EUIPO, Sądem ds. Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Sądami Arbitrażowymi/Polubownymi ds. domen internetowych, sądami powszechnymi.

Nasza strategia zakłada wspieranie klientów w definiowaniu i osiąganiu zamierzonych celów. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagając im wypracować skuteczne i optymalne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.